Zásady zpracování osobních údajů

Společnost KAUMY s. r. o., IČ 48395218, se sídlem Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6417, jako správce osobních údajů Vás jako zákazníky nakupující zboží na našem e-shopu umístěného na internetové adrese www.4slim.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pokud by Vám nebylo cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou na e-mail kaumy@kaumy.cz či telefonicky na č. 731 643 388.

1. VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK

Když si od nás zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa pro doručení zboží,
 • fakturační adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • informace o objednaném zboží,
 • informace o volbě platební metody,
 • informace o platební kartě,
 • číslo bankovního účtu,
 • další poskytnuté osobní údaje poskytnuté Vámi v rámci komunikace s námi.

Osobní údaje potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Současně je v našem oprávněném zájmu udržovat evidenci z objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. V neposlední řadě údaje z evidence objednávek také využíváme k plnění našich právních povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů z důvodu povinného uchování dokumentů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vyřízení objednávky, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Pokud si na internetové adrese www.4slim.cz vytvoříte uživatelský účet, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa pro doručení zboží,
 • fakturační adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našeho zboží a pro účely správy uživatelského účtu. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s Vámi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, co bude Váš uživatelský účet aktivní. Případné smazání uživatelského účtu včetně Vašich osobních údajů proběhne po nepřihlášení se do uživatelského účtu po dobu delší než 12 měsíců.

3. KOMUNIKACE S NÁMI

Pokud se na nás obrátíte s žádostí, dotazem či podnětem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Komunikace s Vámi je náš oprávněný zájem, neboť výše uvedené údaje můžeme potřebovat kvůli vypořádání Vašich žádostí, dotazů či podnětů. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek neposkytnutí odpovědi z naší strany.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 3 měsíce od naší poslední komunikace.

4. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Jste-li naším zákazníkem, jsme na základě našeho oprávněného zájmu a výjimky dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněni Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailem či SMS) zasílali obchodní sdělení, tzn. abychom Vás informovali o zboží, které poskytujeme, pokud jste takové zasílání neodmítli.

V ostatních případech Vám budeme na e-mail zasílat obchodní sdělení pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte předchozí souhlas.

Odvolat souhlas, odmítnout či upravit zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo zasláním e-mailu na kaumy@kaumy.cz. Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém našem obchodním sdělení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 12 měsíců po jeho ukončení nebo dokud takové zpracování neodmítnete.

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu.

5. PRŮZKUM ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI

Vyplníte-li nám dotazník zákaznické spokojenosti vztahující se k poskytnutému zboží a službám, budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplněný dotazník spokojenosti po provedení nákupu přiřadíme k údajům o Vaší objednávce. Zpracování osobních údajů pro účel hodnocení zákaznické spokojenosti je odůvodněno naším oprávněným zájmem. Vyplnění dotazníku zákaznické spokojenosti je zcela dobrovolné.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje uvedené v dotazníku budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dále po dobu 3 let od jeho skončení.

6. TLAČÍTKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich internetových stránkách umístěny zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V takovém případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

7. KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Spolupracujeme však pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie příjemců:

 • smluvně sjednaní dopravci, kteří zajišťují přepravu našeho zboží,
 • externí účetní a daňové společnosti,
 • externí advokátní kanceláře,
 • zpracovatelé, kteří poskytují serverové, webové, marketingové, cloudové nebo IT služby,
 • poskytovatelé platebních služeb při platbě kartou.

8. Jaké máte práva ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům; máte právo požadovat nejen informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem, komu je konkrétně zpřístupňujeme a jak dlouho je budeme uchovávat, ale také na přístup k těmto Vašim osobním údajům, což zejména znamená, že na Vaši žádost Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů; máte právo nás požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů či na doplnění nekompletních osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů; Vaše osobní údaje musíme vymazat, nastanou-li některé z těchto důvodů: a) takové osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány b) neexistuje žádný právní důvod pro zpracovávání těchto údajů c) vznesete námitku proti zpracování takových údajů a pro zpracování nebudou existovat oprávněné důvody, které by nad Vaší námitkou převážily d) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně e) pro výmaz existuje jiná zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů; v případě, že ohledně osobních údajů vyvstane mezi námi jakýkoli spor, který se nám nepodaří vyřešit, můžeme Vaše údaje použít jen ve velmi omezené míře.

Právo vznést námitku; máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Jakmile bude námitka vyhodnocena, tak Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo kdykoliv odvolat souhlas; pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Právo na přenositelnost osobních údajů; máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu tak, aby mohly být předány dalšímu správci osobních údajů.

Právo podat stížnost; máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Veškerá práva nebo jakékoliv dotazy můžete uplatnit elektronicky na e-mailu kaumy@kaumy.cz nebo písemně na adrese KAUMY s. r. o., Jerlochovice 156, 742 45 Fulnek.

9. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že byla přijata veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Rovněž prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace vstupují v platnost od dne 20. 10. 2023